วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายไกรยง ไสยนารถ นักพัฒนาชุมชน และทีมงานสร้างสุข ได้พานักเรียน นักศึกษาโรงเรียยิ้มรับอรุณิทยาลัย รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่ตำบลแม่ปั๋งเป็นตัวตั้ง...

ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ในเรื่องเกษตรพอเพียง เช่น การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงกบ คอกหมูหลุม การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกพืชไร่ การทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ โดยศึกษาจากสถานที่จริง จากนั้นได้พานศ.ผู้สูงอายุ เข้ากราบไหว้พระ ณ วัดถ้ำเชียงดาว และ สถูปเจดีย์พระนเรศวร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
18 พฤศจิกายน 2560

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 อำเภอพร้าว ได้ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กร ในอำเภอพร้าว ร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านขุนปั๋ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
22 พฤศจิกายน 2560

ในส่วนการออกงานบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 
- งานโยธา
- งานประปา
- งานไฟฟ้า
จะแบ่งเป็นหมู่บ้านในการเข้าปฏิบัติงาน

วันจันทร์ : หมู่ ๑ และ หมู่ ๑๐
วันอังคาร : หมู่ ๒ และ หมู่ ๑๑ 
วันพุธ : หมู่ ๓และ หมู่ ๑๒
วันพฤหัสบดี : หมู่ ๕, หมู่ ๖ และ หมู่ ๑๔ 
วันศุกร์ : หมุ่ ๘ ,หมู่ ๔ และ หมู่ ๑๓

การปฏิบัติงานแม้จะมีอุปสรรค แต่ทุกคนก็ไม่ท้อถอย ปฏิบัติงานจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี...
12 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี นายชิน วิกัน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมคิด วรรณจักร ทีปรึกษานายกฯ นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ ร่วมประกอบพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สนามโรงเรียนพร้าววิทยาคม
23 ตุลาคม 2560

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปิดการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุในกิจกรรมโรงเรียนยิ้มรับอรุณตำบลแม่ปั๋ง รุ่นที่๓ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยเอาพื้นที่ตำบลแม่ปั๋งเป็นตัวตั้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุ ๑๔ หมู่บ้าน จำนวน 63 ท่าน โครงการดังกล่าวนี้ดำเนินการโดย นายไกรยง ไสยนารถ นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง โครงการดังกล่าว และสนับสนุนโดย เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน..
16 ตุลาคม 2560

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายชิน วิกัน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมคิด วรรณจักร ทีปรึษานายกฯ นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ และประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ครบรอบ 1 ปี ณ ที่ว่าการอำเภอพร้าว และในช่วงเย็น เวลา 16.30 น. จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
13 ตุลาคม 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือน้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและ มุ่งปลูกฝัง ระเบียบ วินัยให้แก่เด็ก สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กในการประพฤติ ปฏิบัติตน ให้เป็นคนดีของสังคม และปลูกฝังการอยู่ในระเบียบ กติกา เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม ชุมชน และครอบครัว รวมถึงสามารถนำทักษะต่างๆที่ได้เรียนรู้ ไปช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และสังคม
25 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองและพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง โดยมีน้องๆที่จบหลักสูตรปฐมวัย จำนวน 52 คน ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่งทุกคนนะค่ะ ... 
05 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ออกตรวจดูอาคารสถานที่ของโรงแรม ตามกระบวนการการพิจารณาการอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรม ของโรงแรมใกล้ดอยรีสอร์ท ต.แม่ปั๋ง และตะวันแลงการ์เด้นโฮมแอนด์รีสอร์ท ต.แม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่
30 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กู้ชีพ กู้ภัย เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ โดยเป็นการฝึกซ้อมแผนเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่ โดยสมมุติสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ถนนสาย พร้าว - เชียงใหม่

21 มีนาคม 2560

วันนี้ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายชิน วิกัน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมคิด วรรณจักร์ ที่ปรึกษานายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้างาน ข้าราชการ พนักงาน ทุกคน ร่วมใจกันจัด "พิธีรวมพลังแห่งความภักดี" ในกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลบเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ สนามหญ้า หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ....

30 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภพร้าว ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบปริญญาบัตรปัจฉิมวัยชีวิต นักศึกษาผู้สูงอายุ รู่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในนโยบายโครงการนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง และคณะสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ์ จากทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ให้การสนับสนุน การอนุเคาระห์ และให้กำลังใจกับนักศึกษาผู้สูงอายุรุ่นที่๒ เป็นอย่างดี และงานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ หากไม่มีผู้นำ ผู้ประสานงานคนนี้ นายไกรยง ไสยนารถ นักพัฒนาชุมชนตำบลแม่ปั๋งได้เป็นผู้ประสานงานในการจัดพิธี ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกแรงใจ แรงกาย ที่ร่วมมือกัน จัดสถานที่ นำโดย นักศึกษาผู้สูงอายุ ร่วมกับ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ทุกกองงาน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ...
15 พฤศจิกายน 2559

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุในกิจกรรมโรงเรียนยิ้มรับอรุณตำบลแม่ปั๋ง รุ่นที่๒ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยเอาพื้นที่ตำบลแม่ปั๋งเป็นตัวตั้ง นักศึกษาได้ร่วมกัน ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และร่วมกันตั้งใจฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตรปัจฉิมวัยชีวิต ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่จะถึงนี้...
01 พฤศจิกายน 2559

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ นาที นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ที่วัดห้วยทราย ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมี นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบาลแม่ปั๋ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความอาลัย ความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมจะยึดถือแนวทางปฎิบัติเพื่อทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด...
21 ตุลาคม 2559

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เดือนเกี๋ยงเหนือ แรม๔ ค่ำ) วัดประดู่ทรงธรรม บ้านประดู่ หมู่ ๒ ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว ได้จัดงานประเพณีสลากภัตรขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลแม่ปั๋ง ให้คงอยู่คู่ล้านนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋งซึ่งการจัดประเพณีดังกล่าวนี้ โดยเทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้ทำการประสานงานกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในการกำหนดการจัดงานประเพณีสลากภัตรของแต่ละหมู่บ้าน...
21 ตุลาคม 2559

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1


เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
263 หมู่ 1 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-257182 , 053-257336 Email: info@maepang.go.th
copyright © 2557 http://www.maepang.go.th