ประมวลภาพ : กองช่าง ออกบริการ
ในส่วนการออกงานบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 
- งานโยธา
- งานประปา
- งานไฟฟ้า
จะแบ่งเป็นหมู่บ้านในการเข้าปฏิบัติงาน

วันจันทร์ : หมู่ ๑ และ หมู่ ๑๐
วันอังคาร : หมู่ ๒ และ หมู่ ๑๑ 
วันพุธ : หมู่ ๓และ หมู่ ๑๒
วันพฤหัสบดี : หมู่ ๕, หมู่ ๖ และ หมู่ ๑๔ 
วันศุกร์ : หมุ่ ๘ ,หมู่ ๔ และ หมู่ ๑๓

การปฏิบัติงานแม้จะมีอุปสรรค แต่ทุกคนก็ไม่ท้อถอย ปฏิบัติงานจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี...

 
12 ธันวาคม 2560


เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
263 หมู่ 1 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ 053-257182 , 053-257336 Email: info@maepang.go.th
copyright © 2557 http://www.maepang.go.th