ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,240
เดือนที่แล้ว
1,876
ปีนี้
11,290
ปีที่แล้ว
23,063
ทั้งหมด
76,343
ไอพี ของคุณ
18.212.83.37


                  ตามที่เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่  18-22  มีนาคม  2562  นั้น

                   เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในระหว่างปิดภาคเรียนเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัว ในวันที่  27  มีนาคม  2562  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  เวลา  13.30  น.  และแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

25 มีนาคม 2562

22 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคนมากน้อยต่างกันไปจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้วจะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะจึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

-
1.ขยะย่อยสลายหรือขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น

2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น

3.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น

4.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกานภาพ เคมี และชีวภาพ ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องฉีดสเปรย์ และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล

ถึงแม้ว่าขณะนี้ถังขยะแยกประเภท ยังมีไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ แต่สิ่งที่เราทุกคนทำได้ คือ การสร้างจิตสำนึกทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง ทิ้งลงถังขยะที่จัดวางไว้ตามที่สาธารณะและสถานที่ต่างๆ ไม่ทิ้งลงแม่น้ำลำคลองหรือท่อระบายน้ำ หากทำได้ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาขยะรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวเนื่องได้ไม่น้อย!!

“ถังขยะ” ทิ้งให้ถูกสี ถูกประเภท"

20 มีนาคม 2562

ประกาศเทศบาลตําบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทํางานระหว่างปิดภาคเรียน : ด้วยเทศบาลตำบลแม่ปั๋งมีความประสงค์จะรับ นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน โดยคุณสมบัติ ดังนี้

๑.มีสัญชาติไทย
๒.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์
๓.มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่ปั๋งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๔.กำลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน

เอกสารที่นำมายื่นสมัคร
๑. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาระเบียนผลการศึกษาหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

โดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

13 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋งได้รับทราบค่ะ!!!!!

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ตามวันเวลา ดังนี้..

01 มีนาคม 2562

25 มกราคม 2562

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่...ออกประกาศคุมเข้ม ประกาศมาตรการ "61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี" ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562 (ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดเด็ดขาด) หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด จะมีรางวัลนำจับ รายละ 5,000 บาท สามารถแจ้งเหตุได้ที่ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2725 หรือ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

21 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

16 มกราคม 2562
วันครูแห่งชาติ</div><div class=11 มกราคม 2562

"ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้

10 มกราคม 2562

วันเสาร์ ที่12 มกราคม 2562 ขอเรียนเชิญเด็กๆ และเยาวชน ตำบลแม่ปั๋ง รวมไปถึงตำบลใกล้เคียง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนประดู่วิทยา ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

**กิจกรรมและของขวัญเพียบเลยน้ะค่ะ...

***ฟรีตลอดงาน!!!

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทกท่าน ทุกห้างร้าน ทุกองค์กร ที่มอบของขวัญ ขนม ของรางวัล เนื่องในงานกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562

09 มกราคม 2562

ด้วย เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๔๗  หมวด ๔  เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                         จำนวน               1                  อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป 

  1. คนนงานทั่วไป (งานช่วยเหลืองานสุขาภิบาล)                 จำนวน               1                  อัตรา
  2. คนงานทั่วไป (งานช่วยเหลืองานการเงินและบัญชี)          จำนวน               1                  อัตรา

     รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

20 ธันวาคม 2561

ประกาศ : เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ดังเอกสารที่แนบมานี้

14 ธันวาคม 2561

10 พฤศจิกายน 2561

รู้ยัง...เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ UCEP รักษาฟรีได้ทุกโรงพยาบาล...
 
สิทธิที่คนไทยทุกคนมี แต่ไม่ค่อยรู้ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิรักษาฟรีไม่ต้องสำรองจ่าย มาทำความรู้จัก UCEP ของ สพฉ. กันดีกว่า
 
UCEP คือ นโยบายหนึ่งของรัฐบาล โดย UCEP ย่อมาจาก Universal Coverage Emergency Patients หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” ดังนั้นแม้จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่เราไม่มีสิทธิอะไรเบิกได้เลย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม หรือกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เราก็สามารถใช้สิทธิ UCEP ได้
เนื่องจาก UCEP มีขึ้นมาเพื่อลดการเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาล และช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิในการเข้าถึงการบริการอย่างปลอดภัยโดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ UCEP จะคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตภายใน 72 ชั่วโมง หรือเมื่อผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิ UCEP จะคุ้มครองเฉพาะกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเท่านั้นนะคะ
 
***6 อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ที่ใช้สิทธิ UCEP ได้***
 
เกณฑ์ UCEP ที่ระบุว่า "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" จะคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วยดังต่อไปนี้
 
1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 
2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
 
3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
 
4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง
 
5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
 
6. มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
 
อ่านต่อ...
 
https://health.kapook.com/view198935.html
 
***************************************************************
ขอบคุณข้อมูลจาก https://health.kapook.com/view198935.html
 
ภาพจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ-สพฉ. 1669
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 
ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 
เฟซบุ๊ก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ-สพฉ. 1669
 
01 พฤศจิกายน 2561

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (48 รายการ)